آرشیو ماهانه : تیر ۱۳۹۷

اخذ رتبه مشاور در رشته شهرسازی اخذ رتبه مشاور در رشته شهرسازی برای شرکت هایی که در زمینه انجام مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه و عمران در حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها،طرح های هادی شهری،مطالعه و برنامه ریزی بخش های تاریخی شهری،ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری،طرح های حفاظت شهرها در برابر […]